Jumat, 12 Oktober 2012

AYAT AYAT RIZKI

..

AYAT-AYAT REZEKI


[1] 2:3,  Al-baqarah  

Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib , yang mendirikan shalat , dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka .

[2] 2:22,  Al-baqarah  
Dia lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap , dan dia menurunkan air ( hujan ) dari langit , lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah - buahan sebagai rezeki untukmu ; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu - sekutu bagi Allah , padahal kamu mengetahui .

[3] 2:25,  Al-baqarah  
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik , bahwa bagi mereka disediakan surga - surga yang mengalir sungai - sungai di dalamnya . Setiap mereka diberi rezeki buah - buahan dalam surga - surga itu , mereka mengatakan : " inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu " . Mereka diberi buah - buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri - isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya .

[4] 2:60,  Al-baqarah  
Dan ( ingatlah ) , ketika musa memohon air untuk kaumnya , lalu kami berfirman : " pukullah batu itu dengan tongkatmu " . Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air . Sungguh tiap - tiap suku telah mengetahui tempat minumnya ( masing - masing ) . Makan dan minumlah rezeki ( yang diberikan ) Allah , dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan .

[5] 2:126,  Al-baqarah  
Dan ( ingatlah ) , ketika ibrahim berdoa : " ya tuhanku , jadikanlah negeri ini , negeri yang aman sentosa , dan berikanlah rezeki dari buah - buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian " . Allah berfirman : " dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara , kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk - buruk tempat kembali " .

[6] 2:172,  Al-baqarah  
Hai orang - orang yang beriman , makanlah di antara rezeki yang baik - baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah , jika benar - benar hanya kepada - nya kamu menyembah .

[7] 2:198,  Al-baqarah  
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia ( rezeki hasil perniagaan ) dari tuhanmu . Maka apabila kamu telah bertolak dari arafah , berzikirlah kepada Allah di masy`aril haram . Dan berzikirlah ( dengan menyebut ) Allah sebagaimana yang ditunjukkan - nya kepadamu ; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar - benar termasuk orang - orang yang sesat .

[8] 2:212,  Al-baqarah  
Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang - orang kafir , dan mereka memandang hina orang - orang yang beriman . Padahal orang - orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat . Dan Allah memberi rezeki kepada orang - orang yang dikehendaki - nya tanpa batas .

[9] 2:245,  Al-baqarah  
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah , pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah ) , maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak . Dan Allah menyempitkan dan melapangkan ( rezeki ) dan kepada - nya lah kamu dikembalikan .

[10] 2:254,  Al-baqarah  
Hai orang - orang yang beriman , belanjakanlah ( di jalan Allah ) sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat . Dan orang - orang yang kafir itulah orang - orang yang zalim .

[11] 3:27,  ali imran  
" engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam . Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati , dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup . Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab " .

[12] 3:37,  ali imran  
Maka tuhannya menerimanya ( sebagai nadzar ) dengan penerimaan yang baik dan Allah menjadikan zakaria pemeliharanya . Setiap zakaria masuk untuk menemui maryam di mihrab , ia dapati makanan di sisinya . Zakaria berkata : " hai maryam dari mana kamu memperoleh ( makanan ) ini ? " maryam menjawab : " makanan itu dari sisi Allah " . Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki - nya tanpa hisab .

[13] 3:169,  ali imran  
Janganlah kamu mengira bahwa orang - orang yang gugur di jalan Allah itu mati ; bahkan mereka itu hidup di sisi tuhannya dengan mendapat rezeki ,

[14] 4:39,  an-nisa  
Apakah kemudharatan bagi mereka , kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? Dan adalah Allah maha mengetahui keadaan mereka .

[15] 4:100,  an-nisa  
Barangsiapa berhijrah di jalan Allah , niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak . Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan rasul - nya , kemudian kematian menimpanya ( sebelum sampai ke tempat yang dimaksud ) , maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah . Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang .


[16] 5:114,  Al-maidah  
Isa putera maryam berdoa : " ya tuhan kami , turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit ( yang hari turunnya ) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang - orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami , dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau ; beri rezekilah kami , dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama " .

[17] 6:142,  Al-anam  
Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih . Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu , dan janganlah kamu mengikuti langkah - langkah syaitan . Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu .

[18] 6:151,  Al-anam  
Katakanlah : " marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu , yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia , berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak , dan janganlah kamu membunuh anak - anak kamu karena takut kemiskinan " . Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka ; - " dan janganlah kamu mendekati perbuatan - perbuatan yang keji , baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi , dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah ( membunuhnya ) melainkan dengan sesuatu ( sebab ) yang benar demikian itu yang diperintahkan oleh tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya . "

[19] 7:32,  Al-a`raf  
Katakanlah : " siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan - nya untuk hamba - hamba - nya dan ( siapa pulakah yang mengharamkan ) rezeki yang baik ? " katakanlah : " semuanya itu ( disediakan ) bagi orang - orang yang beriman dalam kehidupan dunia , khusus ( untuk mereka saja ) di hari kiamat " . Demikianlah kami menjelaskan ayat - ayat itu bagi orang - orang yang mengetahui .

[20] 8:3,  Al-anfal  
( yaitu ) orang - orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka .

[21] 8:4,  Al-anfal  
Itulah orang - orang yang beriman dengan sebenar - benarnya . Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi tuhannya dan ampunan serta rezeki ( nikmat ) yang mulia .

[22] 8:26,  Al-anfal  
Dan ingatlah ( hai para muhajirin ) ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi ( mekah ) , kamu takut orang - orang ( mekah ) akan menculik kamu , maka Allah memberi kamu tempat menetap ( medinah ) dan dijadikan - nya kamu kuat dengan pertolongan - nya dan diberi - nya kamu rezeki dari yang baik - baik agar kamu bersyukur .

[23] 8:74,  Al-anfal  
Dan orang - orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah , dan orang - orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan ( kepada orang - orang muhajirin ) , mereka itulah orang - orang yang benar - benar beriman . Mereka memperoleh ampunan dan rezeki ( nikmat ) yang mulia .

[24] 10:31,  yunus  
Katakanlah : " siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah yang kuasa ( menciptakan ) pendengaran dan penglihatan , dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan ? Maka mereka akan menjawab : " Allah " . Maka katakanlah : " mengapa kamu tidak bertakwa ( kepada - nya ) ?

[25] 10:59,  yunus  
Katakanlah : " terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu , lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan ( sebagiannya ) halal " katakanlah : " apakah Allah telah memberikan izin kepadamu ( tentang ini ) atau kamu mengada - adakan saja terhadap Allah ? "

[26] 10:93,  yunus  
Dan sesungguhnya kami telah menempatkan bani israil di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki dari yang baik - baik . Maka mereka tidak berselisih , kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan ( yang tersebut dalam taurat ) . Sesungguhnya tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu

[27] 11:31,  hud  
Dan aku tidak mengatakan kepada kamu ( bahwa ) : " aku mempunyai gudang - gudang rezeki dan kekayaan dari Allah , dan aku tiada mengetahui yang ghaib , dan tidak ( pula ) aku mengatakan : bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat " , dan tidak juga aku mengatakan kepada orang - orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu : " sekali - kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka " . Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka ; sesungguhnya aku , kalau begitu benar - benar termasuk orang - orang yang zalim .

[28] 11:88,  hud  
Syuaib berkata : " hai kaumku , bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari tuhanku dan dianugerahi - nya aku dari pada - nya rezeki yang baik ( patutlah aku menyalahi perintahnya ) ? Dan aku tidak dan aku berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kamu dari padanya . Aku tidak bermaksud kecuali ( mendatangkan ) perbaikan selama aku masih berkesanggupan . Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan ( pertolongan ) Allah . Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada - nyalah aku kembali . "

[29] 13:22,  ar-ra`d  
Dan orang - orang yang sabar karena mencari keridhaan tuhannya , mendirikan shalat , dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka , secara sembunyi atau terang - terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan ; orang - orang itulah yang mendapat tempat kesudahan ( yang baik ) .

[30] 13:26,  ar-ra`d  
Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki . Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia , padahal kehidupan di dunia itu ( dibandingkan dengan ) kehidupan akhirat hanyalah kesenangan ( yang sedikit ) .

[31] 14:31,  ibrahim  
Katakanlah kepada hamba - hamba - ku yang telah beriman : " hendaklah mereka mendirikan shalat , menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang - terangan sebelum datang hari ( kiamat ) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan .

[32] 14:32,  ibrahim  
Allah - lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit , kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah - buahan rezeki untukmu ; dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu , berlayar di lautan dengan kehendak - nya , dan dia telah menundukan ( pula ) bagimu sungai - sungai .

[33] 15:20,  Al-hijr  
Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan - keperluan hidup , dan ( kami menciptakan pula ) makhluk - makhluk yang kamu sekali - kali bukan pemberi rezeki kepadanya .
[34] 16:56,  an-nahl  
Dan mereka sediakan untuk berhala - hala yang mereka tiada mengetahui ( kekuasaannya ) , satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka . Demi Allah , sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada - adakan .

[35] 16:67,  an-nahl  
Dan dari buah kurma dan anggur , kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda ( kebesaran Allah ) bagi orang yang memikirkan .

[36] 16:71,  an-nahl  
Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki , tetapi orang - orang yang dilebihkan ( rezekinya itu ) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak - budak yang mereka miliki , agar mereka sama ( merasakan ) rezeki itu . Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah ?

[37] 16:72,  an-nahl  
Allah menjadikan bagi kamu isteri - isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri - isteri kamu itu , anak - anak dan cucu - cucu dan memberimu rezeki dari yang baik - baik . Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? "

[38] 16:73,  an-nahl  
Dan mereka menyembah selain Allah , sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi , dan tidak berkuasa ( sedikit juapun ) .

[39] 16:75,  an-nahl  
Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami , lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang - terangan , adakah mereka itu sama ? Segala puji hanya bagi Allah , tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui .

[40] 16:114,  an-nahl  
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu ; dan syukurilah nikmat Allah , jika kamu hanya kepada - nya saja menyembah .

[41] 17:30,  Al-isra  
Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya ; sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba - hambanya .

[42] 17:31,  Al-isra  
Dan janganlah kamu membunuh anak - anakmu karena takut kemiskinan . Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu . Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar .

[43] 17:70,  Al-isra  
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak - anak adam , kami angkut mereka di daratan dan di lautan . Kami beri mereka rezeki dari yang baik baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan .

[44] 20:81,  tha-ha  
Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu , dan janganlah melampaui batas padanya , yang menyebabkan kemurkaan - ku menimpamu . Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan - ku , maka sesungguhnya binasalah ia .

[45] 20:132,  tha-ha  
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya . Kami tidak meminta rezeki kepadamu , kamilah yang memberi rezeki kepadamu . Dan akibat ( yang baik ) itu adalah bagi orang yang bertakwa .

[46] 22:28,  Al-hajj  
Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak . Maka makanlah sebagian daripadanya dan ( sebagian lagi ) berikanlah untuk dimakan orang - orang yang sengsara lagi fakir .

[47] 22:50,  Al-hajj  
Maka orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal - amal yang saleh , bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia .

[48] 22:58,  Al-hajj  
Dan orang - orang yang berhijrah di jalan Allah , kemudian mereka dibunuh atau mati , benar - benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik ( surga ) . Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik - baik pemberi rezeki

[49] 23:72,  Al-muminun  
Atau kamu meminta upah kepada mereka ? " , maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik , dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik .

[50] 24:26,  an-nur  
Wanita - wanita yang keji adalah untuk laki - laki yang keji , dan laki - laki yang keji adalah buat wanita - wanita yang keji pula ) , dan wanita - wanita yang baik adalah untuk laki - laki yang baik dan laki - laki yang baik adalah untuk wanita - wanita baik ( pula ) . Mereka ( yang dituduh ) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka ( yang menuduh itu ) . Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia ( surga ) .

[51] 24:38,  an-nur  
( mereka mengerjakan yang demikian itu ) supaya Allah memberi balasan kepada mereka ( dengan balasan ) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan , dan supaya Allah menambah karunia - nya kepada mereka . Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki - nya tanpa batas

[52] 27:64,  an-naml  
Atau siapakah yang menciptakan ( manusia dari permulaannya ) , kemudian mengulanginya ( lagi ) , dan siapa ( pula ) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? Apakah di samping Allah ada tuhan ( yang lain ) ? . Katakanlah : " unjukkanlah bukti kebenaranmu , jika kamu memang orang - orang yang benar " .

[53] 28:57,  Al-qashash  
Dan mereka berkata : " jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu , niscaya kamu akan diusir dari negeri kami " . Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman , yang didatangkan ke tempat itu buah - buahan dari segala macam ( tumbuh - tumbuhan ) untuk menjadi rezeki ( bagimu ) dari sisi kami ? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui .

[54] 28:82,  Al-qashash  
Dan jadilah orang - orang yang kemarin mencita - citakan kedudukan karun itu , berkata : " aduhai , benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba - hamba - nya dan menyempitkannya ; kalau Allah tidak melimpahkan karunia - nya atas kita benar - benar dia telah membenamkan kita ( pula ) . Aduhai benarlah , tidak beruntung orang - orang yang mengingkari ( nikmat Allah ) " .

[55] 29:17,  Al-ankabut  
Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala , dan kamu membuat dusta . Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu ; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah , dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepada - nya . Hanya kepada - nyalah kamu akan dikembalikan .
[56] 29:60,  Al-ankabut  
Dan berapa banyak binatang yang tidak ( dapat ) membawa ( mengurus ) rezekinya sendiri . Allahlah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui .

[57] 29:62,  Al-ankabut  
Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki - nya di antara hamba - hamba - nya dan dia ( pula ) yang menyempitkan baginya . Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu .
[58] 30:28,  ar-rum  
Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri . Apakah ada diantara hamba - sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu , sekutu bagimu dalam ( memiliki ) rezeki yang telah kami berikan kepadamu ; maka kamu sama dengan mereka dalam ( hak mempergunakan ) rezeki itu , kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri ? Demikianlah kami jelaskan ayat - ayat kami bagi kaum yang berakal .

[59] 30:37,  ar-rum  
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki - nya dan dia ( pula ) yang menyempitkan rezeki itu , sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang beriman .

[60] 30:40,  ar-rum  
Allahlah yang menciptakan kamu , kemudian memberimu rezeki , kemudian mematikanmu , kemudian menghidupkanmu ( kembali ) , adakah diantara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat suatu dari yang demikian itu ? Maha sucilah dia dan maha tinggi dari apa yang yang mereka persekutukan .

[61] 32:16,  as-sajdah  
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya , sedang mereka berdoa kepada tuhannya dengan rasa takut dan harap , dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka .

[62] 33:31,  Al-ahzab  
Dan barang siapa di antara kamu sekalian ( isteri - isteri nabi ) tetap taat kepada Allah dan rasul nya dan mengerjakan amal yang saleh . Niscaya kamu memberikan kepadanya pahalanya dua kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia .

[63] 34:4,  saba  
Supaya Allah memberi balasan kepada orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh . Mereka itu adalah orang - orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia .

[64] 34:15,  saba  
Sesungguhnya bagi kaum saba ' ada tanda ( kekuasaan tuhan ) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri . ( kepada mereka dikatakan ) : " makanlah olehmu dari rezeki yang ( dianugerahkan ) tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada - nya . ( negerimu ) adalah negeri yang baik dan ( tuhanmu ) adalah tuhan yang maha pengampun .

[65] 34:24,  saba  
Katakanlah : " siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi ? " katakanlah : " Allah " , dan sesungguhnya kami atau kamu ( orang - orang musyrik ) , pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata .

[66] 34:36,  saba  
Katakanlah : " sesungguhnya tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki - nya dan menyempitkan ( bagi siapa yang dikehendaki nya ) , akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui " .

[67] 34:39,  saba  
Katakanlah : " sesungguhnya tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki - nya di antara hamba - hamba - nya dan menyempitkan bagi ( siapa yang dikehendaki - nya ) " . Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan , maka Allah akan menggantinya dan dia - lah pemberi rezeki yang sebaik - baiknya

[68] 35:3,  fathr  
Hai manusia , ingatlah akan nikmat Allah kepadamu . Adakah sesuatu pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi ? Tidak ada tuhan selain dia ; maka mengapakah kamu berpaling ( dari ketauhidan ) .

[69] 35:29,  fathr  
Sesungguhnya orang - orang yang selalu membaca kita Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam - diam dan terang - terangan , mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi .

[70] 36:47,  ya-sin  
Dan apabila dikatakan kepada mereka : " nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu " , maka orang - orang yang kafir itu berkata kepada orang - orang yang beriman : " apakah kami akan memberi makan kepada orang - orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan , tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata " .

[71] 37:41,  ash-shafat  
Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu ,

[72] 38:54,  shad  
Sesungguhnya ini adalah benar - benar rezeki dari kami yang tiada habis - habisnya .

[73] 39:52,  az-zumar  
Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki - nya ? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda - tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman .

[74] 40:13,  Al-mumin  
Dia - lah yang memperlihatkan kepadamu tanda - tanda ( kekuasaan ) - nya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit . Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang - orang yang kembali ( kepada Allah ) .

[75] 40:40,  Al-mumin  
Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat , maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu . Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki - laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman , maka mereka akan masuk surga , mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab .

[76] 40:64,  Al-mumin  
Allah - lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap , dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik - baik . Yang demikian itu adalah Allah tuhanmu , maha agung Allah , tuhan semesta alam .

[77] 42:12,  asy-syura  
Kepunyaan - nya - lah perbendaharaan langit dan bumi ; dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki - nya dan menyempitkan ( nya ) . Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu .

[78] 42:19,  asy-syura  
Allah maha lembut terhadap hamba - hamba - nya ; dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki - nya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa

[79] 42:27,  asy-syura  
Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba - hamba - nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi , tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki - nya dengan ukuran . Sesungguhnya dia maha mengetahui ( keadaan ) hamba - hamba - nya lagi maha melihat .
[80] 42:38,  asy-syura  
Dan ( bagi ) orang - orang yang menerima ( mematuhi ) seruan tuhannya dan mendirikan shalat , sedang urusan mereka ( diputuskan ) dengan musyawarat antara mereka ; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka .

[81] 45:16,  Al-jatsiah  
Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada bani israil al - kitab ( taurat ) dan kekuasaan dan kenabian ; dan kami berikan kepada mereka rezeki - rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa - bangsa ( pada masanya ) .

[82] 51:58,  adz-dzariat  
Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh .

[83] 56:82,  Al-waqiah  
Kamu ( mengganti ) rezeki ( Allah ) dengan mendustakan ( Allah ) .
[84] 56:89,  Al-waqiah  
Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan .

[85] 62:11,  Al-jum`ah  
Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan , mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri ( berkhotbah ) . Katakanlah : " apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan " , dan Allah sebaik - baik pemberi rezeki .

[86] 67:21,  Al-mulk  
Atau siapakah dia pemberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya ? Sebenarnya mereka terus - menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri ?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar